دریافت کد داوطلبی

پس از بررسی، در صورت موافقت با درخواست شما، پیامک تاییدی حاوی کد داوطلبی ارسال می‌گردد.

ثبت نام نهایی

پس از دریافت پیامک و کد داوطلبی از طریق http://reg.ut.ac.ir ثبت نام در دانشگاه صورت می‌گیرد.

ثبت نام در دانشگاه تهران